För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans småbarnspedagogik

Kyrkans småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik innebär den fostran som sker mellan barn och vuxna i barnets olika livskeden. Målsättningen är att stöda barnets helhetsmässiga uppväxt, lärande och utveckling.

Föräldrarna ansvarar för barnets uppväxt och fostran. De väljer den form av småbarnspedagogik som bäst passar familjens behov. Både samhällets och kyrkans småbarnspedagogik stöder och kompletterar familjens fostran. Barnets bästa tillgodoses genom att beakta barnets styrkor och intressen,det bidrar till barnets välbefinnande. I växelverkan mellan barnet, personalen och vårdnadshavarna är samarbetet det centrala.

Kyrkans småbarnspedagogik (barn- och familjeverksamheten) stöder hemmets kristna fostran och därmed barnets trygga utveckling. Utgångspunkten är ett gott liv för barnet och familjen. Kyrkan och den kristna tron är med som en medfostrare i samarbete med familjerna. Kyrkans småbarnspedagogik är en fortsättning på dopundervisningen. Församlingens uppgift är att följa Jesu exempel och välsigna barnen och placera dem mitt i församlingen som en förebild för vuxna. Den kristna människosynen uppfattar människan som en holistisk varelse. Därför betonas att barn- och familjearbetet utgör en helhet av omsorg, fostran och lärande. Stöd för lärandet ges i vardagliga situationer, lek och aktiviteter. Barnen är aktiva aktörer och därmed sker lärandet när barnen får vara delaktiga och påverka verksamheten. För att detta ska vara möjligt måste medvetna, pedagogiska beslut fattas när planering och genomförandet av verksamheten görs.

Även samhällets småbarnspedagogik innehåller en helhet av omsorg, fostran och lärande. Dessa betonas på olika sätt i verksamheten för barn i olika åldrar och i olika verksamhetsformer. Småbarnspedagogik genomförs i ett brett nätverk som betjänar barn och familjer. Nätverket består av social-, hälso- och undervisningstjänster samt olika organisationer som arbetar med barn- och familjeverksamhet. I det nätverket är församlingen med som både en betydelsefull organisatör och samarbetspartner.

Läs mera om pedagogiska verktyg för Kyrkans småbarnspedagogik

KyrkoåretRespons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga