För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Lekar för olika barngrupper

Biltvätt, deltagarna delas i två lag som ställer sig på knä mitt emot varandra och bildar på så sätt en “tvättgata” ett barn i gången får krypa igenom tvättgatan och bli “tvättad och polerad”. Man bör poängtera mildhet så att alla upplever att det är roligt.

Bolleken, Till denna lek från Thailand behöver du en boll och en korg eller papperskorg. De medverkande ställer sig i en stor ring runt korgen. Lekledaren säger någons namn tex Lisa och så kastar han bollen åt Lisa. Sen säger lekledaren tex Lasse och så kastar lisa bollen åt Lasse. Lekledaren säger Stina och Lasse kastar åt Stina. Om lekledaren sedan säger Korgen så kastar Stina bollen i korgen och då blir hon lekledare.

Bykpinneleken. Ge två eller tre bykpinnor åt varje barn som de fäster synligt på sina kläder. På given signal försöker man råna en bykpinne i gången av de andra och fäster den på sig själv. Man får inte hålla bykpinnorna i handen eller gömma dem. På given signal stannar alla och räknar sina bykpinnor.

Djurlek Sätt er i ring och dela ut djurkorten t men säg att barnen inte skall visa åt de andra vad de har för djur. Var och en lägger sitt djur på minnet och ger tillbaka korten som sätts på hög i mitten. En som är par lös blir utan kort och får ställa sig i mitten. Sen tar den som står i mitten ett kort och säger vad det är för djur tex elefant och då skall de två som är elefanter byta plats och den som står i mitten skall försöka sätta sig på en tom plats. Den som blir utan plats får ta ett nytt kort och säga vilka djur som skall byta plats

Djurlek 2 Deltagarna står i en stor ring. Ledaren går runt och viskar namnet på ett djur till alla deltagare. Det bör finnas minst två med samma djurnamn. På ett givet tecken från ledaren skall alla härma det djuret de är, samtidigt skall de söka upp en kompis till sig. Variant: Leken kan varieras genom att barnen härmar djurens rörelser.

Djurtrolleri. En blir en ”trollkarl” som får en ”trollstav” i handen. Trollkarlen går runt och trollar barnen till olika djur. Dvs när trollkarlen rör vid någon och säger hare så börjar den skutta som en hare, om trollkarlen säger hund börjar barnet uppföra sig som en hund och så fortsätter trollkarlen tills alla barn är djur. När trollkarlen säger plats så blir alla tyst och stilla. När trollkarlen vill byta roll ger han över trollstaven åt någon annan.

Ekorrbo, Den här leken är känd på många håll i världen och du kan leka den på thaispråk om du vill. Deltagarna delas i grupper på tre barn. Två barn bildar boet genom att ta varandra i hand och det tredje barnet är ekorren som ställer sig i boet. Lekledaren ropar: Bo (Lang, på thaispråk) då skall alla ekorrar finnas i boet. När lekledaren ropar Ekorre(kalok) du springer alla ekorrar ur boet och runt i salen. När lekledaren ropar bo så söker alla sig ett nytt bo. Byt om så att alla får vara ekorre en stund.

Filten, Alla ställer sig i en stor ring med sina tossor framför sig. En som är Filten (filttossan) står i mitten utan tossor. Spela musik, då går alla runt i ringen utom Filten som står på stället. När musiken slutar spela försöker var och en ta ett par tossor som hör ihop också Filten om Filten får ett par tossor ställer han sig i ringen och den som blev utan tossor blir Filten.

Fiskare. En väljs till fiskare de andra är fiskar Fiskaren har ett tygstycke ca. 1m x 1m = fisknät

På given signal försöker fiskare fånga någon fisk i sitt nät. Om det lyckas blir den fisken nu fiskare eller så kan man leka den så att fiskaren fångar så länge det finns fiskar kvar. Med större barn kan fiskaren ha förbundna ögon.

Fåraherden Avgränsa med repe eller stolar en fårkätta i ett hörn av rummet. En blir herde de andra är får. När leken börjar är fåren i kättan och herden sover utanför. Då rymmer fåren och bräker tre gånger. Då vaknar herden och börjar jaga fåren med en “käpp” av tidningspapper. När herden rör vid nån av barnen hamnar det tillbaka i kättan. När alla får är tillbaka i kättan byter ni herde.

Gammal lek som man lekte i ljussken före det fanns elektricitet.

Ge en fjäder åt varje deltagare. På given signal skall deltagarna blåsa sin fjäder så att den hålls så länge som möjligt i luften. När fjädern har landat går man ur leken och den som är sist kvar har vunnit.

Gissa föremål Sätt er i en ring så att ni har ryggen in mot ringen och fötterna utåt. Ett barn sätter sig mitt i ringen och ledaren ger ett föremål åt barnet. De andra skall nu med sina frågor försöka lista ut vilket föremålet är. Den som sitter i mitten får svara bara ja och nej.

Gömma föremål. Sätt 9 upp och nervända engångsmuggar på bordet. Göm ett föremål under en av muggarna och låt barnen en i gången gissa var föremålet finns.

Hattleken. Alla sitter i en ring. En har en hatt och när musiken börjar spela sätter den hatten på huvudet åt den som sitter på vänstra sida som igen sätter hatten på sin grannes huvud osv till musiken slutar. Den som har hatten då är ur spel . Håll på så länge att bar en är kvar.

Hela havet stormar. En person tar fast de andra. Man är fridlyst om man står på land, t.ex. en stol eller matta, men i havet d.v.s. på golvet kan man bli fångad. De som blivit fast hjälper sen till att få fast de andra.

Ja och nej stol. Ställ två stolar vid väggen Skriv ja och nej på var sin lapp och fäst dem ovanför stolarna. Om du har barn som inte kan läs så ta två olika stolar och berätta för barnen vilken är ja och vilken nej eller använd en grön lapp för ja och en röd lapp för nej.

Dela barnen i två lag och ställ upp dem på led vid en startlinje. Ställ ja och nej frågor till barnen. De som står först i ledet skall springa och sätta sig i rätt stol. Det lag som hinner först får ett poäng. Håll på så länge att alla har fått springa minst en gång. Räkna poängen.

Kimleken, sätt 16-20 föremål på en bricka. Låt barnen titta på dem i en minut. Täck över med en duk. Ta bort ett föremål och ta sen bort duken och låt barnen säga vilket föremål som saknas.

Kycklingnata. Alla är kyckligar som hoppar omkring på huk. En är nata som försöker få tag i någon. När det lyckas blir den nata istället.

Lammen och vargen. Leken behöver en mamma och en varg. De övriga barnen är lamm. Man markerar ut två bon, ett i vardera ändan av lekområdet. Mamman står på ena sidan, vargen i mitten och lammen på andra sidan.

Mamman ropar: Kom hem mina små lam!
Lammen svarar: Vi törs inte!
Mamman frågar: Varför då?
Lammen ropar: För vargen!
Mamman ropar: Men kom ändå!

Då springer alla lammen över till andra sidan så fort de kan. Det gäller då för vargen att kulla så många som möjligt och de som blir fasttagna skall hjälpa vargen att fånga de övriga.

Lek: Barnen lägger sig parvis på golvet med fotsulorna mot varandra. Sedan skall de rulla runt tre varv utan att släppa kontakten . Försök sen tex med ryggarna mot varandra stiga upp och lägga sig ner. Hitta på olika kroppsdelar som skall vara mot varandra när man gör olika rörelser.

Namnbingo: Dela ut åt varje barn ett papper med bingorutor på d.v.s. rutorna skall vara nio stycken, tre vågrätt och tre lodrätt. Varje barn skriver in nio klubbkamraters namn i rutsystem i den ordning de vill. Ledaren har en skål med lappar på alla klubbarn. Ledaren drar ett namn i gången och den som först får tre namn rätt vågrätt, lodrätt eller tvärs över ropar bingo. Den som fått bingo får en poäng. Fortsätt så länge att alla namnen är lästa. Räkna poängen.

Olika namnlekar, t.ex. den här: Gå runt och hälsa på varandra och byt namn med varandra. När Ola hälsat på Mia så heter han Mia medan Mia heter Ola. Man byter alltså namn med varandra. Ola, som nu heter Mia hälsar på nästa och presenterar sig som Mia. Den nya blir nu Mia medan Ola får den nyes namn, eller det namn som den nya fått under leken. Alla går hela tiden runt och hälsar. Man fortsätter tills man fått tillbaka sitt riktiga namn. Då går man ur leken och väntar tills alla fått tillbaka sitt eget namn. Namnlek 2, alla sitter i en ring utom en som står i mitten med en tidning i sin hand. En av dem som sitter i ringen säger nån annans namn och den säger igen ett nytt namn. Under tiden skall den som är i mitten försöka röra med tidningen den vars namn är sagt. Om den som står i mitten hinner före den som sitter, hinner säga ett nytt namn så blir den nästa som står i mitten.

Ordning Ha barnen att ställa sig i led så att den yngsta är först och den äldsta sist. Sedan i längdordning eller så att den som har ljusaste hår ställer sig först och den mörkaste sist. Skonumror, färg på kläder, antalet syskon o.s.v. kan också användas.

Pandaleken. (Vem är rädd för svarte mannen) Leken kan lekas ute eller inne. Någon utses till panda och en annan till djurfångvaktare. Pandan ställer sig i ena ändan av salen/planen, djurfångvaktaren står i mitten och de övriga barnen i andra ändan av salen/planen. Pandan ropar ”Vem behöver pandans beskydd” Alla ropar ”Jag” och springer över till pandan. Djurfångaren försöker fånga så många som möjligt. Nästa gång pandan ropar får djurfångaren hjälp av dem som han tidigare fångat. Fortsätt tills alla är fångade.

Pärlan på tråden. Ställ er tätt i en ring och en går i mitten. Ta ett så långt snöre att det räcker runt hela ringen så att alla kan hålla i det. Trä en stor knapp eller träpärla på snöret. Den som står i mitten stänger ögonen så att ni kan skicka iväg knappen eller träpärla utan att den vet åt vilket håll den gick. Säg till när den får öppna ögonen. Nu skall den försöka gissa vem som har knappen. Man får flytta på den hela tiden men så att den som är i mitten inte märker det. När någon blir fast med att ha knappen så går den i mitten.

Racertävling. Bind fast ett tunt snöre i en leksaksbil I andra ändan av snöret binder man fast en rund pinne eller en blyertspenna. Gör i ordning flere sådana här racerbilar. De tävlande får nu var sin pinne med snöre och bil. placera bilarna i andra ändan av rummet. När starskottet går börjar de tävlande att snurra upp snöret på pinnen. Den som först får sin bil över sträcket som anger målet har vunnit.

Robot X Alla barn står fritt i salen, ledaren börjar härma en robot först med händerna sedan med fötterna och till slut kommer huvudet och ljudet med. Alla härmar ledaren. Byt ledare. Man kan variera leken så att alla bildar samma robot eller evighetsmaskin. En börjar och de andra sluter sig turvis med sina rörelser som delar till denna robot eller maskin.

Sjuleken, Alla sitter i en ring. Ledaren säger kan du den roliga sjuleken, det här är en och så visar ledaren en rörelse t.ex. stamp med högra foten. Sedan frågar alla kan du den roliga sjuleken det här är en. Och alla gör den första rörelse så fortsätter ledaren och det här är den andra och så visar han en ny rörelse fortsätt tills ni gör sju rörelser på samma gång. Byt ledare.

Skrattorkester Barnen delas i fyra lika stora grupper. Dena ena är Hihihihihi gruppenn den andra hahahaha gruppen den tredje hohohohoho gruppen och den fjärde höhöhöhöhö gruppen. Är man riktigt många kan man ännu ha hehehehehe gruppen. En är orkesterledare som med på förhand överenskomna tydliga tecken leder orkestern. Byt orkesterledare. Lycka till.

Smilstafett Alla sitter allvarliga i en ring. Den som börjar ler brett vänder sig mot nån av dem som sitter i närheten tittar den i ögonen och torkar bort leendet med handen och sänder det åt den som den tittar på. Så här fortsätter det från den ena till den andra. Om någon av de övriga börjar skratta faller den bort från leken.

Stoppknappen: Sätt er i ring på golvet och häll ut en hög med knappar av olika slag i mitten. Välj en som börjar och be den gå ut ur rummet. Under tiden väljer de andra en knapp ur högen som är ”stoppknapp”. Kalla in den som gått ut ur rummet och be den plocka så många knappar som möjligt. Om den tar stoppknappen ropar alla stop. Räkna knapparna och skriv upp resultatet. Följande får gå ut och en ny stoppknapp väljs. Håll på så länge att alla får plocka knappar en gång.

Svansleken Alla deltagare får en svans som de fäster genom att sticka in den bak i byxlinningen. På ett givet kommando skall alla försöka fånga så många svansar som möjligt, samtidigt som man måste akta sin egen svans. Den som har fångat största antalet svansar har vunnit. Sök skatter i ett mörkt rum med hjälp av ficklampor. Spela upp olika ljud och låt barnen gissa vilka ljud det är. Man kan också spela in ljud som man själv gör t.ex. klippa med sax, skrynkla ihop ett papper, vässa en penna, blåsa bubblor med ett sugrör i ett vattenglas, släppa luften ur en ballong o.s.v.

Tidningsstafett. Dela barnen i två eller tre lag och ställ upp lagen. Kom överens om att de första transporterar tidningen till väggen och tillbaka med att ha tidningen på huvud. De andra skall ha tidningen på axeln, tredje under hakan, fjärde mellan benen, femte under foten osv. hitta på olika sätt. Om tidningen faller plockar man upp den tar ett steg bakåt och fortsätter. Det lag som får alla först i mål har vunnit.

Tik-tak-tik Dela deltagarna parvis. I tur och ordning får ett par gå utanför dörren där ögenen binds för. Under tiden gömmer de som är i rummet en väckarklocka som är ställd att ringa efter tre minuter. Paret kommer in och försöker lyssna sig till var klockan finns, de andra är knäpptysta. När de hittat klockan eller när den börjar ringa så byter ni par

Trånga porten, Sätt två stolar bredvid varandra med två meters mellanrum. Två deltagare ställer sig bakom stolarna med fröbundna ögon och håller i stolen med ena handen. De övriga deltagarna står bakom ryggen på dessa och försöker kommer igenom den trånga porten. De två skall med hjälp av den fria handen försöka röra vid så många som möjligt. När nån blir vidrörd så faller den bort ur leken. När alla kommit igenom eller blivit vidrörda väljer ni nya portvakter.

Tusenfotingssatfett. Dela barnen i två lag. Lagen sätter sig på golvet efter varandra med benena breda så tätt att de kan hålla om den som sitter framför runt midjan. På given signal skall lagen hasa sig framåt given sträcka. Det lag som först får alla över sträcket har vunnit

Vad fattas? Barnen säter fast ögonen och händerna för. Ledaren går runt i rummet och tar en sak i sin hand och sätter sig. Nu får barnen öppna ögonen och med frågor som man kan svara ja och nej på försöka reda ut vad ledaren har i sin hand. Den som gissar rätt får nästa gång vara ledare.

Vems händer? Täck dörröppningen med ett tyg. Deltagarna delas i två lag som sitter på var sin sida av tyget. En sträcker fram sin hand under tyget och de andra skall gissa vems hand det är. Laget har tre gissningar om man gissar på första får man tre poäng på andra två och på tredje en poäng. Lagen turas om att sträcka fram en hand. Räkna poängen det lag som har mest poäng vinner.

Vem är rädd för Vatumannen Man leker denna lek lika som vem är rädd för svarte mannen men när vatumannen får fast någon så fastnar benen på bottnen dvs den får inte röra på benen men får försöka få fast med händerna sådana som springer förbi. Det är bara vatumannen som får springa fritt. När alla är fast byter man vatuman.

Väva nät. Barnen sätter sig på två led, parvis, mot vandra med ca 2 meters avstånd. Ge åt varje par ett snöre ca 2,5 –3 meter långt. Barnen får order om att snurra snöret ett varv runt handleden och inte släppa greppet. Så börjar du veva genom att be Lisa stiga upp och sätta sig mellan Maija och Kalle. Så fortsätter du med att be någon från motsatta sida att förflytta sig. Håll på så länge att alla barn bytt plats. Då har ni ett ordentligt nätverk framför er. Sedan börjar ni reda ut nätet så att du ber alla hasa sig framåt så snörena är lösa. Be sedan någon stiga upp och föla snöret till sitt par. Den får inte släppa gräppet utan skall gu över och under för att reda ut sitt snöre. Detta kräver tålamod men är jätteroligt.

Ängelnata. En blir den som skall ta fast, de övriga blir änglar som rör hela tiden på händerna som de skulle vara änglavingar. Den som är ta fast försöker få fast nån ängel. När en ängel blir fast stannar den upp och ställer sig med händerna för ögonen. En ängel kan rädda den fasttagna ängeln genom att ställa sig bakom ängeln och lägga båda händerna på den fastagna ängelns axlar. Nata fortsätter så länge att alla änglar är fast. Man kan byta ta fast barn mitt i leken.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga