För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Utbildningsstyrelsens anvisningar om åskådningsfostran och anordande av religiösa evenemang

För första gången, den 12.1.2018 har småbarnspedagogiken fått anvisningar om åskådningsfostran och anordnande av religiösa evenemang.

I anvisningen har beaktats religion- och samvetsfriheten i Finlands grundlag (731/1999), lagen om småbarnspedagogik (36/1973, ändrad genom 580/2015) och övrig lagstiftning som berör småbarnspedagogik.

Syftet  med anvisningarna är att trygga de kulturella grundrättigheterna, de grundrättigheter som gäller religionsfrihet samt främja tolerans och pluralism. Därtill är målsättningen att säkerställa att åskådningsfostran är religiöst obunden. Det är anordnaren av småbarnspedagogik som ansvarar för att åskådningsfostran,fester, religiösa evenemang samt alternativ verksamhet ordnas på det sätt som anvisningarna föreskriver.  

Åskådningsfostran inom småbarnspedagogik

I småbarnspedagogiken bekantar man sig med de religioner och åskådningar som finns i barngruppen. Även irreligiösitet behandlas vid sidan av övriga åskådningar. Obundenheten innebär att åskådningar behandlas jämlikt utan värderingar och att barn inte får styras mot en viss åskådning.

Åskådningsfostran är allmänbildande. Personalen inom småbarnspedagogiken ansvarar för att genomföra åskådningsfostran i praktiken. Det görs genom att ge barn tid att få förundras om livsfrågor med de vuxna. Ett sätt att bekanta sig med olika åskådningar är genom fester, traditioner och evenemang i olika vardagliga situationer.

Traditionella högtider och religiösa evenemang

Fester tillhör den småbarnspedagogiska verksamheten och den finländska kulturen och ska utgå från barnens behov. I småbarnspedagogiken ges färdigheter att förstå och respektera den allmänna kulturtraditionen samt vars och ens språkliga, kulturella, religiösa och livsåskådningsmässiga bakgrund.

Fester kan innehålla religiösa inslag såsom en psalm, men det gör inte  tillfället till religionsutövning.

Religiösa evenemang

Församlingarna anges som exempel på lokala samarbetspartner. Samarbetet utförs enligt läroplanens principer och mål där barnets bästa alltid beaktas. Det är anordnaren av småbarnspedagogiken som beslutar om religiösa evenemang ska ingå i den småbarnspedagogiska verksamheten.

Religiösa evenemang är religionsutövning. Enligt Religions- och samvetsfriheten 11§ 2mom. i grundlagen har alla rätt att bekänna sig till och utöva en religion. Deltagandet är inte beroende av medlemskap i ett religionssamfund. Däremot måste anordnaren av småbarnspedagogik i tillräcklig god tid informera vårdnadshavarna om att religionsutövning ingår. Vårdnadshavarna ska ha en genuin möjlighet att välja om barnet deltar i ett religiöst evenemang.Ett parallellt alternativ ordnas som är så lika som möjligt det religiösa evenemanget. Ett religiöst evenemang planeras av mån av möjlighet i samarbete mellan kyrkan och småbarnspedagogiken och då man alltid utgår från pedagogiska grunder.

Ifall anordnaren av småbarnspedagogik beslutar att religiösa evenemang inte ordnas i verksamheten kan man komma överens om att församlingen får informera om möjligheten att delta på fritiden i evenemang som församlingen ordnar.

Utbildningsstyrelsens anvisningar

Kyrkostyrelsens cirkulär:

6/2018 Religionsfrihet inom småbarnspedagogiken

2/2018 SamarbeteinombarnspedagogikenFörsamlingenkommunenRespons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga