För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Skatteintäkter och skatteredovisningar

Här informerar vi om aktuella skatteredovisningar till församlingarna.
Nertill på sidan finns tabeller med de enskilda församlingarnas skatteredovisningar i år och tidigare.

Kyrkoskattesatser 2018

Församlingarnas inkomstskattesatser 2018

Skatteredovisningar 2018

Se Tjänster för skattetagare webbsidan.

År 2016 redovisade sammanlagt 890,1 miljoner euro i kyrkoskatt. Detta var en minskning med 15,8 miljoner euro (-1,8 %). Det fanns 285 ekonomiska församlingsenheter. Kyrkoskatten minskade i 228 församlingsenheter (80 % av enheterna) och ökade i 57. Intäkterna av kyrkoskatten minskade mer än fem procent i 83 enheter och den största minskningen var 18 procent. 18 församlingsenheter höjde sin skattesats 2016, men i fyra av dessa ökade kyrkoskatten ändå inte.

Mest ökade kyrkoskatten i Jokioinen +11 %, nästmest i Ingå och Teuva +10 %. Dessa församlingar hade höjt sin skattesats. Skatteintäkterna ökade med över fem procent i följande församling som inte hade höjt sin skattesats: Gustavs, Sund-Vårdö, Korsnäs och Hammarland.

Skatteintäkterna minskade mest i Merikarvia församling −18 %, nästmest i Kyyjärvi −17 % och i Valtimo och Rääkkylä −15 %.

Bland de stora församlingsenheterna ökade skatteinkomsterna i Helsingfors, Esbo och Åbo men minskade i Tammerfors, Uleåborg och Vanda.

År 2016 fick församlingarna in sammanlagt 18,3 miljoner euro i samfundsskatt. Dessa redovisningar gick tillbaka på skatteåret 2015 eller tidigare år. Av den samfundsskatt som tas ut från och med 2016 och framåt får församlingarna inte längre någon andel. De sista samfundsskatteandelarna betalas ut till församlingarna i oktober 2017.

Skatteåret 2015

Beskattningen för skatteåret 2015 är klar och uppgifterna har publicerats på Skatteförvaltningens statistiksidor. Kyrkoskatten minskade med 1,5 % 2015.

Fördelningsandelen för redovisning av kyrkoskatt 2016

Finansministeriet har fastställt att fördelningsandelen i redovisningarna av kyrkoskatt 2016 är 2,97 %. Fördelningsandelen ändrades inte sedan det preliminära beslutet i februari. År 2015 var andelen 3,04 %.

I de enskilda församlingarnas fördelningsandelar har det skett förändringar. De belopp som betalas ut eller krävdes in i decemberredovisningen visas per församling i statistiktabellen i webbtjänsten för skattetagare. Länk: Uppskattad fördelningsandel för förskottsinnehållningen och korrigering av redovisningarna i december 2016 (N185)

Skatterna redovisas månadsvis till skattetagarna som en andel av alla förskottsinnehållningar i hela landet. De slutgiltiga skatteintäkterna klarnar årligen i slutet av oktober när beskattningen är klar. I varje månadsredovisning ingår utöver det pågående årets belopp även olika slag av retroaktiva redovisningar från de senaste sex åren.

Redovisning av samfundsskatt 2016 och 2017

Samfundsskatteandelar för skatteåret 2015 och tidigare skatteår betalas fortsättningsvis ut till församlingarna i samband med månadsredovisningarna 2016 och 2017. Enligt uppgift från Skatteförvaltningen kommer de sista andelarna att redovisas i oktober 2017.

Statlig finansiering 2016

Från och med 2016 redovisas inte längre samfundsskatteandelar till församlingarna utan i stället ges finansiering ur statens budgetanslag för att täcka församlingarnas lagstadgade uppgifter; begravningsväsendet, folkbokföringen och underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre.
Mera information finns här.

Beskattningskostnader 2016

De beskattningskostnader som tas ut av församlingarna kommer 2016 att uppgå till 14,9 miljoner euro. Detta är en minskning med 6,2 miljoner euro jämfört med 2015. Minskningen är ett led i statens finansieringslösning som bygger på att församlingarnas samfundsskatteandel ersattes med statsfinansiering.

Beskattningskostnaderna 2016 finns på skattetagarnas nättjänst under Församlingar - Uppföljning av skatteinkomster - Beskattningskostnader.

Syftet med beskattningskostnaderna är att täcka Skatteförvaltningens verksamhetkostnader. Statens andel av kostnaderna är 59,9 procent, kommunernas 30,8 procent, församlingarnas 3,4 procent och Folkpensionsanstaltens 5,9 procent. Andelarna bestäms i 30 § i lagen om skatteförvaltningen. Enskilda kommuners och församlingars andelar påverkas av kommunal-/kyrkoskatten, samfundsskatten och invånarantal (31 § i lagen om skatteförvaltningen).

Kostnaderna dras av vid de periodiska redovisningarna en gång per kvartal, i mars, juni, september och december. Avdraget framgår av utanordningsspecifikationen.

Debiterad skatt. Tabell över debiteringen i november (N181) samt läsanvisningar

I tjänsten för skattetagare publiceras årligen en tabell över debiterad skatt: i november 2015 debiteringar som redovisats för skatteåret 2014 (N181).
Anvisning för hur tabellen (N181) ska läsas (pdf)

Tabeller över tidigare års skatteredovisningar

Skatteintäkter som redovisats under perioden 1.1.-31.12.2017

Skatteintäkter som redovisats under perioden 1.1.-31.12.2016

Skatteintäkter som redovisats under perioden 1.1.-31.12.2011

Skatteintäkter som redovisats under perioden 1.1.-31.12.2010

Skatteintäkter som redovisats under perioden 1.1.-31.12.2009Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga