För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Om kyrkomötet

Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutande organ, som behandlar ärenden som angår kyrkans lära och arbete samt kyrkans lagstiftning, förvaltning och ekonomi. Kyrkomötet samlas varje år i Åbo under en vecka i maj och en vecka i november.

Framställningar till kyrkomötet kan göras av biskopsmötet, kyrkostyrelsen och stiftsfullmäktige och ombuden kan lämna in initiativ.

Sammansättning

 • biskoparna i stiften
 • fältbiskopen
 • 96 ledamöter som utses genom val för en fyraårsperiod; 32 av ombuden är präster och 64 är lekmän
 • samernas ledamot som utses av Sametinget för varje fyraårsperiod
 • en representant för statsrådet
 • Kyrkostyrelsens kanslichef, de fem ecklesiastikråden och två lagfarna sakkunniga med närvaro- och yttranderätt

Viktigaste uppgifter

 • godkänna bibelöversättningar, den kristna läran, psalmboken, kyrkohandboken, kyrkoordning och valordning för kyrkan
 • behandla frågor som gäller kyrkans tro och lära
 • framställa förslag till stiftande, ändring eller upphävande av kyrkolag
 • avge utlåtanden, göra framställningar och uttala önskemål till statsrådet i betydelsefulla frågor som gäller kyrkans och statens förhållande
 • besluta om inrättande av stift eller ändring av stiftsgränserna eller om indragning av stift
 • besluta om kyrkans förbindelser till övriga kyrkor, trossamfund och mellankyrkliga organisationer och om samarbetet med dessa
 • godkänna en organisation som kyrkans missionsorganisation och att upphäva denna ställning
 • inrätta och dra in tjänsterna som ärkebiskop, biskop och kanslichef
 • välja och avskeda medlemmar i Kyrkostyrelsen och kalsichef
 • godkänna verksamhets- och ekonomiplanen samt budgeten för kyrkans centralfond och kyrkans pensionsfond
 • besluta om församlingarnas årliga avgift till kyrkans centralfond och kyrkans pensionsfond och om grunderna för fördelningen av den finansiering som avses i lagen om statlig finansieringg till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015) mellan församlingar, kyrkliga samfälligheter och kyrkostyrelsen
 • låta granska räkenskaperna och förvaltningen för kyrkans fonder och övriga tillgångar samt besluta om beviljande av ansvarsfrihetRespons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga