För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkliga utmärkelsetecken

De kyrkliga utmärkelsetecknen är Sankt Henrikskorset, Mikael Agricolakorset och Pro ecclesia -medaljen. Kyrkostyrelsen har godkänt reglerna för dessa utmärkelsetecken. Grunderna för beviljande av utmärkelsetecknen framgår av reglerna för respektive utmärkelsetecken (§ 2). Utmärkelsetecknen beviljas utgående från förslag av kyrkans nämnd för utmärkelsetecken.

Utmärkelsetecknen har designats av konstnär Mauno Honkanen år 2004.

Sankt Henrikskorset

Ärkebiskopen kan förläna Sankt Henrikskorset till såväl finländare som utlänningar för särskilda ekumeniska förtjänster eller för verksamhet som främjar relationerna mellan evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och dess systerkyrkor. Sankt Henrikskorset kan också beviljas för betydelsefulla insatser riktade mot utlandet eller förtjänster i anslutning till missionsarbete.

Mikael Agricolakorset

Ärkebiskopen kan förläna Mikael Agricolakorset som ett nationellt bevis på uppskattning för en betydelsefull verksamhet som främjar kyrkans uppdrag. Vid förlänande av Mikael Agricolakorset kan även förtjänster för utvecklande och främjande av den finländska kulturen beaktas.Seurakuntatyön kunniamerkkiPro ecclesia -medaljen

Kyrkostyrelsen kan förläna Pro ecclesia -medaljen för församlingsarbete till personer som speciellt förtjänstfullt bedrivit kyrkans arbete.


Förslag till beviljande av utmärkelsetecken

Framställningar om kyrkliga utmärkelsetecken kan göras av kyrkostyrelsen, Kyrkans utrikesråd och stiftens domkapitel. Framställningarna lämnas in till nämnden för utmärkelsetecken. Församlingar och kyrkliga organisationer skickar in sina förslag inklusive prioritetsordning till sitt domkapitel inom den tidsram som domkapitlet meddelar. Domkapitlet rangordnar inkomna och egna förslag innan framställningen skickas till nämnden för utmärkelsetecken. Nämnden kan på eget initiativ föreslå beviljande av ett utmärkelsetecken även om det inte kommit in en framställning.

Framställningar om Sankt Henrikskorset och Mikael Agricolakorset ska årligen tillställas Kyrkans nämnd för utmärkelsetecken vid Kyrkostyrelsen senast den 31 oktober och framställningar om Pro ecclesia -medaljen senast den 31 maj.

Nämnden beaktar endast de framställningar som kommit in under respektive år. En framställning som inte har lett till att ett utmärkelsetecken förlänats ska alltså göras om, om den fortsättningsvis anses vara viktig och man vill att den beaktas i årets behandling.

Framställningar görs på en för ändamålet avsedd blankett

Blankett för framställningen
Spara blanketten på din dator, fyll i och skriv ut.

Alla fält på blanketten bör fyllas i omsorgsfullt. Vid behov kan blanketten kompletteras med bilagor. Tidigare titlar och utmärkelser ska nämnas inklusive år då de beviljats.

När framställningarna bereds är det bra att beakta att kyrkliga utmärkelsetecken vanligtvis inte förlänas personer som inom de tre senaste åren har förlänats statliga eller andra utmärkelsetecken och titlar. Framställningar om förlänande av statliga utmärkelsetecken görs enligt undervisningsministeriets anvisningar.

Tidigare mottagare av utmärkelsetecknen

Sankt Henrikskorset

Mikael Agricolakorset

Pro ecclesia-medaljen (tid. Utmärkelsetecknet för församlingsarbete)
Aktuellt

Tidigare nyheter

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga