För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Instruktioner för dagklubben

Instruktioner för dagklubbsverksamheten i en församling

1. Vad är dagklubbsverksamhet?

Med dagklubbsverksamhet avses den dopundervisning som bedrivs i församlingens regi på vardagar för barn 3-6 år. Verksamheten i grupperna leds av personer som avlönas av församlingen. Barnarbetsledaren har huvudansvaret för verksamheten. Den teolog som ansvara för barnarbetet i församlingen har det teologiska ansvaret för verksamhetens innehåll. Dagklubbsverksamheten underlyder direktionen för barn och familjearbetet i församlingen eller församlingsrådet enligt instruktionerna för barn och familjearbete i respektive församling.

2. Grupper

Arbetsgruppen för småbarnsfostran vid kyrkostyrelsen rekommenderar att det i kyrkans dagklubbsverksamhet finns maximalt 18 barn och två (2) ledare i en grupp. Om det finns bara en ledare bör barnantalet vara högst 12. Om det i gruppen finns både treåringar och fyraåringar är gruppstorleken tio (10) barn. Om gruppen består endast av treåringar är gruppstorleken högst 8 barn. Grupper på över 20 barn bör delas i mindre grupper. Detta främst ur säkerhetssynvinkel.

3. Utrymmen

Utrymmena bör vara tillräckliga för lek och rörelse samt vila och tystnad. Minimikravet är 3 kvadratmeter per barn.

4. Krisplan

Den ansvarige bör sörja för att varje dagklubbsgrupp har en egen krisplan som godkänns av direktionen/församlingsrådet och att den blir uppdaterad årligen samt att nya medarbetare blir instruerad om krisplanen.

5. Ledare

Till ansvariga ledare för dagklubbsgrupperna kan väljas personer som har godkänd utbildning och är lämpade för uppgiften. Brottsregistret bör kontrolleras (lag 1138/2003).

Ledarens uppgift är att:

1) förbereda och förverkliga dagklubbsverksamheten i enlighet med verksamhetsplanen och givna bestämmelser och direktiv. Observera hygienpasset.

2) göra upp en krisplan tillsammans med den ansvarige och de övriga i teamet.

3) hålla regelbunden kontakt med föräldrarna och informera om verksamheten

4) sörja för att utrymmen, inventarier och hobbymaterial är i skick efter dagens slut samt i övrigt vårda klubbens tillhörigheter

5) delta i planeringen av och vid behov delta i aktiviteter som arrangeras för barnen och deras föräldrar

6) delta i utbildningen av ledare för dagklubbsverksamheten.

7) utföra övriga uppgifter inom barnarbetet som tilldelats ledaren av arbetsgivaren.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga