För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Samarbete med samhällets småbarnspedagogik

Samarbetskorgar

Församlingen som samarbetspartner.(pdf)

Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2016, (förkortas på finska till VASU) togs i bruk 1.8.2017.

För första gången är dokumentet obligatoriskt i vårt land. Eftersom både förordningen och lagen om småbarnspedagogik 2015 förnyades ledde det till att Grunderna för småbarnsfostran 2005 helt förnyades. Begreppet småbarnsfostran har ändrats till småbarnspedagogik. Med småbarnspedagogik avses allt det som händer kring barn i småbarnsåren. Det är en kombination av fostran, undervisning och vård. Alla former av småbarnspedagogik; daghem, familjedagvård eller övrig småbarnspedagogik såsom klubb- eller lekverksamhet styrs av planen. Det är viktigt att följa planens riktlinjer när församlingen samarbetar med daghem. Rekommendationen är att församlingens småbarnspedagogik (barnverksamhet) följer planens allmänna principer och mål. Speciellt viktigt gäller detta ur kvalitetssynpunkt och att samarbetet med daghem kan fortsätta i framtiden.

Åskådningsfostran

Församlingar har ett gott samarbete med daghem och förskolor. I dokumentet ”Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2016” nämns församlingen som en samarbetspartner. Samarbetsformerna kan ha olika karaktär på olika orter och det är skäl att arbeta för att samarbetet ska vara öppet och ömsesidigt även i fortsättningen.

I den förra planen användes begreppet religionsfostran men i den här nya planen har detta ändrats till begreppet åskådningsfostran i lärområdet Jag och vår gemenskap. Inom åskådningsfostran bekantar man sig med de religioner och åskådningar som finns i barngruppen. Ickereligiösitet betraktas vid sidan av övriga åskådningar. Åskådningsfostran är allmänbildande undervisning som alla barn får ta del av enligt sin ålder ur ett helhetsbetonat sätt. Samhällets småbarnspedagogik är religiöst, konfessionellt och partipolitiskt obunden. Obundenhet innebär att olika åskådningar behandlas jämlikt och utan värderingar. Barn får inte styras mot eller påverkas att omfatta en viss åskådning. Ansvaret för att förverkliga åskådningsfostran är hos personalen. Målsättningen är att stödja barnens kulturella och åskådningsrelaterade identiteter. Den allmänna års- och festtraditionen är en del av den finländska kulturen. Dit hör också festtraditioner som ingår i kyrkoåret. Traditionella fester kan innehålla julevangeliet och enstaka psalmer men inte bön. Kyrkan och församlingen kan vara ett lärområde utan religionsutövning då barnen blir bekanta med t.ex. kyrkobyggnader. Jmf. Kyrkopedagogik

Besök i daghem

Grunderna för planen för småbarnspedagogik ger många möjligheter till olika slags samarbete. Det allra viktigaste är att församlingens medarbetare som samarbetar med daghem inser och förstår vad åskådningsfostran innebär. Att mötas med dagvårdschef eller daghemsföreståndare och planera hur samarbetet kan genomföras och förverkligas är avgörande för hur samarbetet framskrider. Samtidigt är det bra att planera ett gemensamt program som är pedagogiskt genomtänkt, antingen för hela året eller för enskilda besök. Dessutom är det meningen att hela barngruppen beaktas så att inga barn ska behöva gå från gruppen utan att innehåller är anpassat så att hela barngruppen kan delta. Det är önskvärt att man tar reda på vilket tema eller fenomen daghemmet arbetar med just vid respektive tillfälle och att besöket kan anpassas efter daghemmets behov. Ett bra redskap är planera in kyrkoårets fester i daghemmets årsklocka eller program. Samarbetets former kan variera från ort till ort.

Religiösa evenemang

Religiösa evenemang kan fortsättningsvis ingå i samarbetet mellan kommunens och församlingens småbarnspedagogik. Advent-, jul- och påskkyrka samt välsignelse inför skolstart kan vara sådana. Dessutom kan anordnare av småbarnspedagogik besluta om andra religiösa evenemang t.ex. andakter. Församlingen kan erbjuda dessa evenemang vid gemensamma samarbetsmöten. De kan planeras tillsammans med daghemspersonalen och de ska följa de pedagogiska riktlinjerna. I dessa evenemang deltar de barn vars föräldrar ger lov, det är inte fråga om religionstillhörighet. Daghemmet ansvarar för informationen till föräldrarna och ordnar ett meningsfullt alternativ för de barn som inte deltar.

Se även broshyren: Församlingen som samarbetspartner_

Utbildningsstyrelsen har kommit med nya anvisningar om åskådningsfostran och anordnade av religiösa evenemang inom småbarnspedagogiken.

Åskådningsfostran och anordnande av religiösa evenemang inom småbarnspedagogiken (pdf)

Länk till Utbildningsstyrelsens sida om; Anvisningar om åskådningsfostran och religiösa evenemang i småbarnspedagogiken

2016 Samarbetsavtal med kommunen

Förskolans, den grundläggande undervisningens, gymnasiets och läroinrättningars anvisningar har alla uppdaterats 2018.

Anvisningar om religionsundervisning och religiösa evenemang i förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen

Positiv religionsfrihetslag, 

Positiv religionsfrihet är en grundrättighet, den innehåller frihet till att tro, utöva sin tro och tillhöra ett trossamfund.Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga