För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Ekonomistadga

Ekonomistadgan och reglementet för kyrkorådet är de grundstadgar som styr församlingens förvaltning och ekonomi. Dessa stadgar ska alltid granskas parallellt och de ska komplettera varandra.

I 15 kap. i kyrkolagen föreskrivs om användningen av församlingens eller den kyrkliga samfällighetens tillgångar, kyrkoskatten, redovisningsskyldiga och revisorns ansvar samt om annat som gäller församling-ens och den kyrkliga samfällighetens ekonomi. I 15 kap. i kyrkoordningen föreskrivs bland annat om budgeten, den ekonomiska balansen, bokslutet, verksamhetsberättelsen, granskning av förvaltningen och ekonomin, skötseln av skogarna samt statistiken över verksamheten och ekonomin.

I 15 kap. 4 § i kyrkolagen bestäms att närmare bestämmelser om skötseln av ekonomin finns i den eko-nomistadga som kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige godkänner. Med stöd av ekono-mistadgan styr kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige beredningen av budgeten och verk-samhets- och ekonomiplanen och innehållet i dessa, förvaltningen av egendomen och finanserna, bokfö-ringen och bokslutet samt revisionen och den interna kontrollen.

Kyrkostyrelsens ämbetskollegium (26.1.2017) har godkänt nya mallar för ekonomistadga – separat för självständiga församlingar och för kyrkliga samfälligheter. De nya stadgorna har uppdaterats enligt ändringarna i kyrkolagen, kyrkoordningen och andra relevanta lagar. Dessutom har arbetsfördelningen mellan den ekonomiska församlingsenhetens och Kyrkans servicecentral tagits i beaktande.

Cirkulär 2/2017 innehåller en mall till ekonomistadga för församlingarna.

Mall för ekonomistadga för församling 2017

Mall för ekonomistadga för församling 2017

Mall för ekonomistadga kyrkliga samfällighet 2017

Mall för ekonomistadga kyrkliga samfällighet 2017


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga