För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans samarbete med läroinrättningar


Närvaro i vardagens studiemiljö

Kyrkan och församlingarnas anställda är en närvarande samarbetspartner i många gemenskaper. I samarbetet med läroinrättningar vill kyrkan vara ett stöd både för studerande och personalen. Samarbetet strävar till att stärka samhörigheten i utbildningsenheten.

Kyrkans arbete bör uppmärksamma läroanstaltens behov. Huvudmålet är att befrämja studerandes och personalens välmående. En viktig del av arbetet hör ihop med frågor som berör mångkultur och interreligiösa möten.

Församlingarna samarbetar med yrkesutbildningar på andra stadiet, yrkeshögskolor och universitet. I läroinrättningarna jobbar präster, diakoner, ungdomsarbetsledare, specialungdomsarbetsledare och musiker.

På finskspråkigt håll finns det totalt ca 90 kyrkligt anställda som jobbar i yrkesskolor och högskolor, av dem arbetar ca 60 personer på heltid. Ca 24 personer arbetar både med ”vanligt” församlingsarbete och i yrkesutbildningar eller högskolor.

I Borgå stift jobbar några präster inom de svenskspråkiga utbildningsenheterna, ofta som en del av sitt arbete i en samfällighet eller församling. Flera ungdomsarbetsledare har regelbundet kontakt till yrkesutbildningarna och det finns ett intresse att utöka samarbetet med yrkesutbildningarna.

Mål:

-    Främja människovärdet och kärlek till nästan

-    Stärka människans välmående ur ett helhetsperspektiv

-    Samtala kring religiösa och andliga frågor

-    Främja yrkeskunnig, vetenskaplig och konstnärlig bildning

Principer:

-    Ungdomsarbetsledaren, prästen eller diakonen betjänar alla som hör till utbildningsenheten

-    Arbetet bygger på dialog och förtroende mellan kyrkan och läroinrättningen

-    Utbildningsenhetens behov styr den kyrkligt anställdas arbete. Det centrala är att möta grupper och enskilda i olika situationer och livsskeden.

-    Att delta i utbildningsenhetens vardag, förstå läroinrättningens verksamhetsprinciper, värderingar och samhällsbetjänande roll

Anvisningar om anordnande av religiösa evenemang i yrkesläroanstalter

Församlingen som samarbetspartner

Kärnkompetens för kyrkans skol- och studentarbete


Info: Maria Björkgren-Vikström, maria.bjorkgren-vikstrom@evl.fi, tel. 040 584 6873


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga