För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Barns och ungas rättigheter

Barn och ungas rätt till det heliga, till trygghet, till fullvärdigt medlemskap i församlingen är några av de saker som i dag har stor prioritet inom kyrkans arbete med barn och unga. Arbetet sker på bred front och utgår från Bibeln, FN:s barnkonvention, barnskyddslagen och andra centrala dokument. Målet är en kyrka som utan förbehåll accepterar barn och unga i sin gemenskap.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalysen är ett redskap och en metod för att bedöma beslut och verksamhet ur barnens och de ungas perspektiv. Analysen fungerar som hjälpmedel i planering och beslutsfattande. Målet är att besluten ses ur ett barnperspektiv och att man försöker hitta de lösningar som bäst beaktar barnens behov. Barnkonsekvensanalysen bidrar till att barn och unga inte förbises som församlingsmedlemmar.

Kärnan i tillgodoseendet av barnets rättigheter är att barn och unga beaktas i all verksamhet och förvaltning i församlingen, inte enbart i barn- och ungdomsverksamheten. Det gäller en ny slags verksamhetskultur som utmanar både anställda och förtroendevalda till nytänk. Bedömningen av barnkonsekvenser förutsätter samtidigt att församlingens olika verksamhetsformer samverkar.

Med barn avses alla som inte fyllt 18 år. Bestämmelsen om barnkonsekvensanalys i kyrkoordningen trädde i kraft 1.1.2015.

Läs mer på den här sidan där också den nya handboken finns.

Barns rätt till det heliga

Varje människa måste ha rätt till det heliga. Rätt till en plats där ingen kan göra intrång, till en plats för det ömtåligaste. Varje människa måste ha rätt att längta, rätt till stillhet, till bön. Varje människa har rätt att lära känna Gud.

Barnskyddslagen

År 2007 fick Finland en ny barnskyddslag. Lagens syfte är att trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Du finner lagen i sin helhet på länken här invid.

Barns och ungas delaktighet

Barns och ungas delaktiget handlar om att förstärka flickors och pojkars delaktighet i församlingens verksamhet och beslutsfattning, att låta deras röst bli hörd och att bevaka deras intressen och åsikter.

Sedd och hörd

Ett första steg i arbetet med att ge barn och unga möjlighet att få sin röst hörd är att gå med i projektet Sedd och hörd. Om ni lyckas kan ni få diplomet Sedd och hörd-luren. Läs mer om detta här.

FN:s barnkonvention

FN:s barnkonvention är en världsvid överenskommelse som innehåller centrala mänskliga rättigheter för barn (0-18 år). FN:s barnkonvention gavs år 1959 som en rekommendation. År 1989 ändrades barnkonventionen till ett bindande avtal som trädde i kraft 1 september 1990. Finland ratificerade barnkonventionen i juni 1991.

Församlingsvalet 2010

Lagen om att sänka rösträtten i församlingsvalen trädde i kraft 1 januari 2009. Följande allmänna församlingsval är i november 2010. I det valet röstar första gången sex nya årskullar d.v.s. 16-21 åringarna. Lagförändringen ger församlingarna en möjlighet att aktivera de unga att delta i församlingens verksamhet och beslutsfattning.

Material

Barnkonventionen förkortad

Kyrkan och barnskyddsarbetet
Bakgrundsmaterial för församlingens anställda om tidigt stöd och barnskydd

Om barnskyddslagen (bildpresentation av Anne Holländer)


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga