För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkostyrelsens cirkulär 2008

48/2008 Kopieringsavtal mellan Kyrkostyrelsen och Kopiosto rf för åren 2009–2011
Bilaga 1: Avtal
Bilaga 2: Protokoll
Anvisningar om musik (20.01.2010)

47/2008 Kärlekens gåva – beställning av boken

46/2008 Earth Hour

45/2008 Samarbetsavtal mellan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

44/2008 Uppadatering av skatteintäktsprognosen för 2009

43/2008 Ändring i kyrkolagen som gäller sänkt rösträttsålder vid församlingsval

42/2008 Utmärkelsen Kyrktuppen 

41/2008 Centralfondsavgifter och KyPL-pensionsavgifter år 2009

40/2008 Statistikuppgifterna A1–A6 för statistikåret 2008

39/2008 Bokföringen av insamlingar och övriga medel med särskild täckning
Bilaga 1: Bokföring av kollekter, insamlingar och fonder med särskild täckning
Bilaga 2: Excempel på bokföring av kollekter och olika insamlingar
Bilaga 3: Excempel på bokföring av transaktioner i en fond med särskild täckning
Bilaga 4: Excempel på avstämning av kapital i testamentsdonationfonder i samband med bokslutet
Bilaga 5: Excempel på fondstagda
Bilaga 6: Excempel på konsolidering av bokslutets uppgifterna i fonder som sköts som egna balansenheter dvs. fonder som har separat bokföring i församlingens resultat- och balansräkning

38/2008 Uppdatering av de grundläggande anvisningar för ekonomiförvaltningen från och med 1.1.2009
Bilaga 1: Uppträddande av bokslut
Bilaga 2: Resultaträkning
Bilaga 3: Finansieringsanalys
Bilaga 4: Mall för kontoplan
Bilaga 5: Fördelning av kostnader

36/2008 Vår kyrka i datanätverken – Kyrkans informationsförvaltningsstrategi för åren 2009–2012

35/2008 Framställning om kyrkliga utmärkelsetecken 2009

34/2008 Morsdagsmedaljer 2009
Bilaga till medaljansökan

33/2008 Anmälning av inkomstskattesatsen 2009 till skattestyrelsen
Bilaga 1: Församlingens inkomstskattesats för 2009
Bilaga 2: Anmälan om ev.luth. församlingens inkomstskattesats för 2009 -blankett
Bilaga 2: Blankett rtf-format

32/2008 Kollekterna år 2009

31/2008 Kyrkans kriskort ett bra hjälpmedel

30/2008 Utgångspunkter för budgeten och verksamhets- och ekonomiplanen 2009–2011 

29/2008 Församlingarnas nyckeltal för verksamheten och ekonomin år 2007

28/2008 Handläggningen av kyrkans pensionsärenden

27/2008 Kyrkans personalutbildning

26/2008 TYP-projektet, informationsdagar om KITKE- och TYP-projektet i september och medlemsdatabaser i samgående församlingar

25/2008 Förnyade anvisningar för skötsel av pastorskanslier och dagböckerna "kirkon päiväkirja" och "kirkollisten toimitusten päiväkirja" revideras

24/2008 Uppdaterade anvisningar för katalogisering av kulturhistoriskt värdefulla föremål

23/2008 Informationsmöten (HeTa-projektet)

22/2008 Hjältegravar – tradition, vård och iståndsättning
Bilaga: Resumé. Hjältegravar – tradition vård och iståndsättning

21/2008 Handledning för strukturförnyare avsedd för församlingens anställda och förtroendevalda

20/2008 Katekumenatet – en vuxenväg till tro

19/2008 Klubbverksamhet i skolorna
Bilaga 1: Meddelande, utbinldningstyrelsen. Ansökan om statsunderstöd för utveckling av klubbverksamhet för åren 2008–2009
Bilaga 2: Ansökningsanvisningar, utbildningsstyrelsen. Ansökan om statsunderstöd för utveckling av klubbverksamhet för åren 2008–2009

18/2008 Akattetagarnas rättsbevakning förnyas
Bilaga: Meddelande. Skatteförvaltningen, projektet för bevakning av skattetagarnas rätt

17/2008 Uppgifter inom ekonomiförvaltningen vid sammanslagning av ekonomiska församlingsenheter
Bilaga 1: Uppgifter inom ekonomiförvaltningen vid sammanslagning av ekonomiska församlingsenheter
Bilaga 2: Exempel på upplägning av ingående balans för en ny församling eller en församling som utvidgas

16/2008 Strategin Vår kyrka – Gemenskap och delaktighet

15/2008 Digitalisering av kyrkböcker och familjeakter

14/2008 Ordensförslag för självständighetsdagen 2008
Bilaga: Undersvisningsministeriet. Anvisningar om hur ordenframställningar skall göras

13/2008 Enkät om ansvarsfull placeringsverksamhet inom kyrkan

12/2008 Nationella veterandagen 27.4.2008

11/2008 Uppdaterade statistikblanketter A3–A6 för statistikåret 2009

10/2008 Teostoavgifter åren 2008–2009
Bilaga 1: Församlingsavtal
Bilaga 2: Bilaga till församlingsavtalet. Avtal mellan Teosto och församlingen om försök gällande avdvändning av musik på internet år 2008
Bilaga 3: Teosto allmänna avtalsvillkor

9/2008 Den beräknade andelen av pensionsansvaret 31.12.2007

8/2008 Skatteintäkter redovisade till församlingarna år 2007, utbildningsdag om kulturarvet i församlingarnas ekonomi 4.3.2008, utlåtande av delegationen för bokföring om hantering av placeringsfastigheter, intern ränta 31.12.2007 och medlemmar i delegationen för bokföring och i arbetsgruppen för utveckling av redovisningen fr.o.m. 1.1.2008
Bilaga 1: Kyrkoskatter och samfundsskatteandelar som redovisats under redovisningsperiod 1.1.–31.12.2007
Bilaga 2: Utlåtande av delegationen för bokföring: Hanteringen av placeringsfastigheter i bokföringen

7/2008 Insändande av statistikblanketterna A7–A9 för statistikåret 2007 till kyrkostyrelsen

6/2008 Nya bestämmelser om fastighetsinvesteringar i mervärdesskattelagen 1.1.2008

5/2008 Församlingen som stöd för arbetsgemenskaper vid uppsägningar och permitteringar
Bilaga: Församlingen som stöd för arbetsgemenskaper vid uppsägningar och permitteringar

4/2008 Ändring av kollektändamål

3/2008 Uppdaterade modeller för församlingens arkivstadga och arkivbildningsplan

2/2008 Anvisningar för ordföranden om förrättande av val av lekmannaombud till kyrkomötet och lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige samt modellprotokoll
Bilaga 1: Anvisningar om hur ordförande bör förfara i församlingarnas val av lekmannaombud till kyrkomötet/lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige
Bilaga 2: Modell för valprotokoll – kyrkofullmäktige
Bilaga 3: Modell för valprotokoll – möte för församlingsrådets medlemmar och medlemmar i och gemensamma kyrkofullmäktige

1/2008 Statistikblanketter för fyraårsperioden 2004–2007

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga