För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Material

Beställning av material

Material kan beställas av Suvi-Tuulia Vaara på Kyrkans svenska central. Allt nytt material beställs från Granos bokhandel på nätet.

Där nöden är störst – En introduktion i diakoni ur finländsk synvinkel

Där nöden är störst - En introduktion i diakoni ur finländsk synvinkel


I Finland är diakonin en självklar del av den evangelisk-lutherska kyrkans verksamhet. Sedan år 1944 har det varit lagstadgat att alla församlingar ska ha en tjänst för diakonin. Detta är unikt internationellt sett.

Med finländskt perspektiv analyserar boken diakonins uppkomst, väsen och utveckling ända från urkyrkan till vår tid. Den behandlar diakonins historia, diakoniteologi, diskussionen om diakonatet, diakoniutbildningen, modern forskning inom disciplinen och diakoniarbetet i församlingarna.

Den tar också upp de utmaningar som möter diakonin i dagens globala och snabbt föränderliga samhälle. Boken relaterar konsekvent till internationell forskning inom disciplinen.

Det är första gången som det utges en samlad framställning på svenska om diakonin och diakoniarbetet i Finland. Där nöden är störst är en utmärkt introduktion i diakoni som passar såväl församlingsanställda som förtroendevalda och studerande till kyrkliga yrken. Boken ger den nordiska läsaren en god inblick i den finländska diakonin.

Redaktörer för boken är FM & TM Pia Kummel-Myrskog, ledande branschsekreterare för diakoni och samhällsansvar, Kyrkans central för det svenska arbetet, Kyrkostyrelsen, Helsingfors; TD Birgitta Sarelin, akademilektor och docent i praktisk teologi vid Åbo Akademi samt TD Sixten Ekstrand, stiftsdekan vid Borgå domkapitel och docent i kyrkohistoria vid Åbo Akademi. Artikelförfattarna är specialister på diakoni och verksamma inom området.

Där nöden är störst ingår i serien Publikationer utgivna av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (2009:1). Den är slutsåld men finns i pdf-format på länken ovan.


Se våldet

Se våldet vill erbjuda reflektioner kring det svåra temat våld i närrelationer och i synnerhet våld mot kvinnor. Detta våld är den vanligaste formen av våld i närrelationer. Även de som arbetar i kyrkan möter våldsutsatta och då behövs kunskap för att kunna reagera på rätt sätt.

En förfrågan bland de anställda i Borgå stift vårvintern 2009 visade att många vet hur man skall agera då man får kännedom om våld i en närrelation, men det fanns också de som inte hade någon klar uppfattning. Vi tror att publikationen Se våldet lämpar sig för bägge grupperna. Skribenterna är personer som genom forskning, arbete och egen erfarenhet kommit i kontakt med våldet. Bland skribenterna kan nämnas biskop Björn Vikström, utvecklingscehf Helena Ewalds och familjerådgivare Barbro Näse.


Publikationen riktar sig såväl till olika yrkesgrupper i kyrkan, till frivilliga och förtroendevalda i församlingarna som till andra yrkesgrupper. Se våldet är en del av arbetet inom årtiondet att övervinna våld som utlysts av Kyrkornas världsråd.
Redaktörer för boken har varit TD, forskare Malena Björkgren, diakon, journalist Catherine Granlund, pastor Ann-Sofi Nylund och branschsekreterare Maria Sten.
Publikationen fås gratis mot portokostnader.Delaktig i livet. Lättläst häfte om kyrkans förrättningar

Häftet Delaktig i livet ger information om den evangelisk-lutherska kyrkans förrättningar (dop, vigsel, begravning). Häftet är skrivet på lättläst svenska vilket betyder att personer med läs- och skrivsvårigheter, personer som inte har så goda kunskaper i svenska m.fl. lättare kan tillägna sig innehållet. Det kan med fördel finnas tillgängligt i församlingarna.

Delaktig i livet ingår i serien Publikationer utgivna avevangelisklutherska kyrkan i Finland (2009:3) och kan beställas mot portokostnader.


Mer information: Maria Sten, tfn +358-9-1802 544 eller +358-50 408 6030 eller maria.sten (a)evl.fi


Verktyg till förändring

Metoder för att få hjälp av lösningsinriktat arbetssätt. Man tar fasta på lösningar via klientens positiva sidor, resurser, kompetens och det som fungerar i livet istället för problem. Metoden som fick sin början under tidigt 1970-tal kom till Finland främst tack vare den amerikanska professorn Elam Nunnally.

Materialet omfattar sju artiklar av författarna Asta Särs, Liisa Tuovinen, Hilkka Oksanen och Fride Hedman. Stilen är personlig och de öser ur en gedigen egen erfarenhet. Målgruppen är främst de som har erfarenhet av handledning eller terapi, men lösningsinriktad metod kan användas även utan förkunskaper.

Läs prästen, familjerådgivaren och sexualterapeuten Jan-Erik Nybergs recension av boken!

Verktyg till förändring - recension


Handbok för den diakonala besökstjänsten

Målsättningen är att ge uppslag och idéer för kurser i diakonal besökstjänst. Första delen riktar sig till kursledare, andra delen består av material för grundkursen. Handboken har 6 kapitel, Varför besökstjänst? Förberedelser, Rekrytering, Utbildning, Administration och Ledarskap.

Handboken har planerats som ett "färdigt att använda"-koncept, där texterna finns i en mapp, där man efter hand kan sätta in nytt material.

Materialet har arbetats fram av diakonissan Catarina Andrén, diakonissan Kerstin Lillbåsk och stiftssekreterare Asta Särs. Bilderna är gjorda av Rea Anner.

Ett exemplar av mappen har sänts till varje församling i Borgå stift.


Besökarens häfte

Besökarens häfte delas ut till kursdeltagarna. Du kan beställa häftet mot postkostnader från publikationsförsäljningen eller själv skriva ut häftet från länken här.

Besökarens häfte

Handbok för kyrkans miljödiplom

Handbok för kyrkans miljödiplom 2012 har förnyats. Handboken är församlingarnas guide till hur de ska få kyrkans miljödiplom. Diplomet får församlingarna när de har en verksamhet som tar hänsyn till miljön. Det är den nya handboken som gäller från och med 2013.

Handboken visar vilka kriterierna är för att få miljödiplomet. Den ger också mycket fakta och tips och råd hur man uppnår de ställda kraven. De första kapitlen tar upp varför miljötänket är en viktig sak för kyrkan, klimatet och finländarna.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga