För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Om centralförvaltningen

Centralförvaltningen svarar för hela kyrkans gemensamma ärenden.

Kyrkostyrelsen är rikskyrkans centrala ämbetsverk, som sköter kyrkans gemensamma förvaltning, ekonomi och verksamhet.

Kyrkostyrelsen bereder ärenden för kyrkomötet, ser till att kyrkomötets beslut verkställs och avger utlåtanden som statsrådet begärt av kyrkan, ifall det inte är kyrkomötets sak att avge utlåtandet. Dessutom verkar kyrkostyrelsen som styrelse för kyrkans centralfond samt inrättar och drar in tjänsterna vid kyrkostyrelsen. Ett undantag är ecklesiastikrådstjänsterna, som inrättas av kyrkomötet.

Kyrkostyrelsens viktigaste beslut fattas i plenum. Medlemmar i plenum är ärkebiskopen, som verkar som ordförande, två biskopar som utsetts av biskopsmötet samt två präster och nio lekmän som representerar varsitt stift. Lekmännen och prästerna väljs av kyrkomötet. Plenum hålls i allmänhet en gång per månad i Helsingfors.

Mindre ärenden avgörs av ämbetskollegiet som består av innehavarna av de sex ecklesiastikrådstjänsterna. Kollegiet sammanträder regelbundet varje vecka. Beslutanderätt har också genom reglemente delegerats till vissa ledande tjänsteinnehavare.Aktuellt

Tidigare nyheter

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga