För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Yrkesetik och värderingar för barnledare

STARKA RÖTTER, BÄRANDE VINGAR

YRKETS BAKGRUND

Barnledaryrket har tagit form under de senaste årtiondena. I början anordnade församlingarna stimulerande klubbverksamhet för barn under skolåldern ledd på frivillig basis av engagerade kvinnor.

Hemmen tilltalades av klubbverksamheten och antalet deltagare växte i snabb takt. Då började man också utveckla klubbarnas verksamhet och barnledarutbildningen. I början anordnades en kort utbildning i kursform, senare en yrkesutbildning inom kyrkan och till slut blev utbildningen för barnledare en del av utbildningen på andra stadiet. År 2001 stärktes barnledarutbildningen ytterligare och blev en yrkesutbildning på 120 studieveckor. Utbildningen för barnledare utvecklas fortsättningsvis.

BARNLEDARENS VÄRDERINGAR

Den kristna människosynen och Gud som kärleksfull fader utgör barnledarens värdegrund.

Barnledarens arbete styrs av uppfattningen att alla barn och ungdomar har behov av och rätt att bli älskade. Barnledaren har förbundit sig att arbeta till förmån för varje barn och familj som han eller hon möter i sitt arbete samt hålla sin tystnadsplikt som arbetstagare.

Barnledaren bemöter barnet vänligt, tålmodigt, ärligt och respekterar barnet som individ. Barnledaren behandlar barnet rättvist, uppträder vuxet och ansvarsfullt i sitt arbete samt stödjer barnet i dess självständighetsutveckling med hänsyn till barnets utvecklingsstadium.

ETISKA REGLER FÖR BARNLEDARE

Värna om varje skatt

- varje barn är unikt, varje barndom särpräglad

- var lyhörd för barnets utvecklingsnivå och livssituation

Tala på änglars språk

- lyssna, tala, ta barnet på allvar

- tala för barnets bästa, skydda barnet i de vuxnas värld

Räck ut en trygg hand

- bry dig om, uppmuntra, skapa tillit till livet

- var trygg, sätt gränser, lär ut hur man gör rätt

Öppna en varm famn

- acceptera, trösta, älska

Bevara grundläggande värderingar

- ge barnet inblick i kristendomens grunder och lyft fram den kristna livssynen

Sköt om dig själv

- vårda din egen själ

- stöd och uppmuntra dina arbetskamrater

Ha tillit till rötterna

- dopundervisningen är grunden för allt

- alla får nåd

YRKET OCH MÅLEN FÖR ARBETET SOM BARNLEDARE INOM KYRKAN

Kyrkans barnledare har som huvudsaklig uppgift att stödja barnets och familjens utveckling inom kyrkan och i samhället. Barnledaren är sakkunnig i kristen fostran ochstödjer barnets utveckling i samarbete med föräldrarna, så att barnet får möjlighet att växa upp till en ansvarsfull vuxen och samhällsmedlem.

I sin fostraruppgift samarbetar barnledaren förutom med familjerna också med dagvården, skolan samt kultur- och fritidsväsendet för barn och unga. Barnledaren är en aktiv sakkunnig och påverkare inom kyrkan och i samhället i frågor som berör barns och familjers livssituation.

Barnledaren är professionell inom kristen fostran och religionsundervisning. Utöver de allmänna fostrarmålen ger barnledaren familjerna och barnen en modell för den kristna livssynen och det kristna värdesystemet samt redskap för att växa som församlingsmedlemmar och sköta det andliga livet.

Barnledaren strävar efter att föra över de hållbara inslagen i traditionerna och kulturen från en generation till en annan. Barnledaren främjar därmed växelverkan och respekten för olika åldersgrupper och kulturella grupper, stärker barnets identitet och ger barnet livsstyrka.


VI SOM UTARBETAT BROSCHYREN

Arbetsutskottet som utsetts till arbetsgrupp av Kyrkans Barnledare r.f.:

Terttu Ryytty ordförande, Pirjo-Liisa Nurmi viceordförande, Anneli Moisio sekreterare ja Eila Pelttari.

Arbetsgruppens sekreterare: Verksamhetsledare Ritva Rasila, SVTL(Församlingarnas tjänste- och befattningshavares förbund)

Utomstående sakkunniga:

filosof Maija-Riitta Ollila och branschsekreterare inom utbildning Marja Pesonen, KKN (Kyrkans fostran och ungdomsarbete)

Godkänd vid Kyrkans Barnledare r.f.:s styrelsemöte 6.8.2005 och publicerad på de riksomfattande utbildnings- och konferensdagarna för barnledare 22-23.9.2005 i Tammerfors.

www.kirkonlastenohjaajat.fi

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga