För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkoskatten och skatteredovisningar

Här informerar vi om aktuella redovisningar av kyrkoskatt till församlingarna.

Nertill på sidan finns tabeller med de enskilda församlingarnas skatteredovisningar i år och tidigare.

Församlingarnas kyrkoskattesatser

Kyrkofullmäktige, och i kyrkliga samfälligheter gemensamma kyrkofullmäktige, ska årligen senast 17 november bestämma kyrkoskattesatsen för följande år (lagen om beskattningsförfarande 91 a §, 1558/1995).

Skatteförvaltningens förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser 2018 finns här.

Församlingarnas inkomstskattesatser 2019

Församlingarnas inkomstskattesatser 2018

Tabell över ändringar i församlingsenheternas inkomstskattesatser

Skatteredovisningar 2018

Tabell over redovisningen av kyrkoskatt till församlingarna 2018 (6.9.2018)

Observera när du jämför skatteredovisningarna med fjolårets att skatterna under februari–november 2017 redovisades enligt en för liten fördelningsandel, som hade beräknats på felaktiga grunder. Dessa är därför inte jämförbara med årets redovisningar till och med november.

Förändringsprocenten för årets kyrkoskatteredovisningar borde minskas med 3,4 procentenheter för att bli jämförbar.

Utvecklingen av kyrkoskatten för hela året klarnar först i december.

Mera information om församlingarnas skatteredovisningar finns i webbtjänsten för skattetagare.

Fördelningsandelen kyrkoskattsn 2018

Fördelningsandelen för kyrkoskatten 2018 är 2,97 % (2,98 % år 2017).

I de enskilda församlingarnas fördelningsandelar har det skett förändringar från början av februari. Se tabell över fördelningsandelarna i tjänsten för skattetagare.

Skatterna redovisas månadsvis till skattetagarna som en andel av alla förskottsinnehållningar i hela landet. De slutgiltiga skatteintäkterna klarnar när beskattningen är klar. I varje månadsredovisning ingår utöver det pågående årets belopp även olika slag av retroaktiva redovisningar från de senaste sex åren.

Redovisning av samfundsskatt avslutades i october 2017

Samfundsskatteandelar för skatteåret 2015 och tidigare skatteår betalas fortsättningsvis ut till församlingarna i samband med månadsredovisningarna 2016 och 2017. Enligt uppgift från Skatteförvaltningen kommer de sista andelarna att redovisas i oktober 2017.

Beskattningskostnader 2018

Beskattningskostnaderna för i år har uppdaterats i tjänsten för skattetagare under Uppföljning av skatteinkomster.

År 2018 var kostnaderna cirka 397 miljoner euro (-8,3 %).

Statens andel av kostnaderna är 62,1 %, kommunernas 29,1 %, församlingarnas 3,2 % och Folkpensionsanstaltens 5,6 %. Andelarna bestäms i 30 § i lagen om skatteförvaltningen. Enskilda kommuners och församlingars andelar påverkas enligt 31 § i lagen om skatteförvaltningen av kommunal-, kyrko- och  samfundsskatten och av invånar- och medlemsantalantal.

Kostnaderna dras av vid de periodiska redovisningarna en gång per kvartal, i mars, juni, september och december. Avdraget framgår av utanordningsspecifikationen.

Kyrkoskatterna för skatteåret 2017 och debiteringsredovisningen i november 2018 – preliminära uppgifter

Kyrkoskatterna minskade under skatteåret 2017 med 3,0 procent jämfört med året innan. Minskningen var den största på mycket länge. Beloppet minskade med 26,7 miljoner euro. Då man beaktar förändringen av penningvärdet utgör minskningen 3,7 procent.

Till skatteminskningen bidrog de sänkta inkomsterna till följd av konkurrenskraftsavtalet samt det sjunkande medlemsantalet i församlingarna.

Skillnaderna mellan församlingarna är stora. Som mest minskade kyrkoskatten med 12 procent. I sexton ekonomiska församlingsenheter ökade skattebeloppet. I elva av dessa höjdes kyrkoskatteprocenten inför 2017. För två församlingsenheters del ökade skattebeloppet inte trots att skatteprocenten höjdes.

I de 30 församlingsenheter som fick in mest kyrkoskatt sjönk skattebeloppet med 2,7 procent, medan det i de övriga sjönk med 3,6 procent. En tydlig polarisering kan skönjas mellan större och mindre församlingsenheter när det gäller förändringen i kyrkoskatten. Den största orsaken till polariseringen är flyttningsrörelsen från landsbygden till städerna.

En tabell med de preliminära uppgifterna har publicerats i nättjänsten för skattetagare: Uppgifter om redovisning enligt debitering i november 2018 för skatteåret 2017 (N181). De preliminära uppgifterna publiceras månadsvis. De slutliga uppgifterna om beskattningen för skatteåret blir klara i månadsskiftet oktober–november.

Den så kallade debiteringsredovisningen i november är detta år exceptionellt stor, cirka 100 miljoner euro, då den under de senaste åren har rört sig kring 75–85 miljoner euro. Beloppet tas ut av församlingsenheterna i samband med skatteredovisningen för november. Om beloppet överskrider skatteredovisningen för november dras den återstående delen av från redovisningen för december. Ingen ränta tas längre ut för fördröjningen. Debiteringsredovisningens belopp per församling finns i kolumn J i tabellen. I kolumn K finns beloppen för kvarskatten som redovisas till församlingen i två omgångar, i december och februari.

Tabeller över tidigare års skatteredovisningar

Skatteintäkter som redovisats under perioden 1.1.-31.12.2017

Skatteintäkter som redovisats under perioden 1.1.-31.12.2016

Skatteintäkter som redovisats under perioden 1.1.-31.12.2011

Skatteintäkter som redovisats under perioden 1.1.-31.12.2010

Skatteintäkter som redovisats under perioden 1.1.-31.12.2009Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga