För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Cirkulär

Kyrkostyrelsen har, på grund av den aktuella situationen kring mottagande av flyktingar, skickat ett cirkulär till församlingarna den 4 september 2015. Kyrkostyrelsens cirkulär innehåller rekommendationer och anvisningar för församlingarna.

Rekommendationer vid mottagande av asylsökande

För tillfället kommer det nästan hundra asylsökande per dag till Finland. Så vitt man vet har antalet människor som varit tvungna att lämna sitt hem och hemland aldrig tidigare vuxit så snabbt under ett år. I år har redan över 2500 personer mist sitt liv då de försökt ta sig in i Europa.

Människor i nöd måste få hjälp och att reagera på en annan människas nöd har alltid hört till kristendomen. Vi kan ta modell av berättelserna i Nya testamentet. Då det skepp som aposteln Paulus reste med förliste kunde passagerarna ta sig i trygghet till ön Malta."De infödda var ytterst vänliga mot oss. De tände ett bål och tog hand om oss alla, för det började regna och var kallt." (Apg. 28:2)

Finland har genom internationella avtal förbundit sig att ge internationellt skydd till behövande. Den rättsliga grunden finns i 1951 års Genevekonvention angående flyktingars rättsliga ställning (flyktingkonventionen), andra människorättskonventioner som Finland förbundit sig till samt EU-lagstiftningen.

Det går inte att dra sig undan när det handlar om att ta emot flyktingar, och i den offentliga diskussionen är det skäl att lyfta fram varför det är nödvändigt. Kyrkan befinner sig i frontlinjen då det gäller att skapa ett positivt attitydklimat. Att se saker i sina rätta proportioner hjälper att behålla lugnet. I förhållande till majoritetsbefolkningen är andelen invandrare väldigt liten i vårt land.

Den primära aktören då det gäller att ge internationellt skydd är invandringsmyndigheterna, som verkar i samarbete med Röda Korset. Kyrkan är utifrån sin grundläggande uppgift färdig att stöda de asylsökande med tillgängliga resurser. Kyrkostyrelsen önskar att de församlingar som på sitt område har eller kommer att ha flyktingförläggningar står i kontakt med dessa och erbjuder samarbete.

Andligt stöd

I församlingarna inser man vad religionen betyder för människan. Församlingarna kan ordna andliga möten eller erbjuda utrymmen för kristna att utöva sin religion. För kristna är det viktigt att den grundläggande rättigheten till religionsfrihet är en verklighet för människor av alla religioner. Därför kan representanter för olika församlingar diskutera med personalen i flyktingförläggningarna om de förutsättningar som är nödvändiga för religionsutövande, till exempel stilla rum för bön.

Församlingarna kan erbjuda klubb- och hobbyverksamhet och utrymmen för sådana ändamål.

I församlingarna finns mycket kunnande då det gäller andligt stöd och själavård. De som sysslar med invandrararbete har det kunnande som behövs för att bemöta flyktingar. Också personalen i förläggningarna kan behöva stöd.

Att skapa en vänlig och mottagande atmosfär i församlingens område är av central betydelse. Det är bra att uppmuntra församlingsmedlemmarna att ta kontakt med de asylsökande. Man kan visa gästfrihet genom att bjuda in dem till hobbyverksamhet, till olika spel, kockklubbar osv.

Se Gästfrihetens kyrka

Då det gäller att ge andligt stöd lönar det sig för kyrkorna att agera tillsammans.

Materiell hjälp

Staten finansierar mottagningsverksamheten men utöver det behövs annan finansiering. Församlingarna kan delta eller uppmana församlingsmedlemmarna att delta i insamlingar som ordnas av Kyrkans utlandshjälp.

Kyrkostyrelsen rekommenderar att församlingarna bär upp söndagens kollekt, eller en kollekt inom en snar framtid, till Kyrkans utlandshjälp och deras nyligen inledda Balkanprojekt som erbjuder krishjälp i den europeiska flyktingkrisen i Ungern, Serbien och Grekland. Kollekter som bestämts av Kyrkostyrelsen kan av mycket vägande skäl flyttas till att bäras upp på första möjliga motsvarande kollektdag. Det här är ett synnerligen vägande skäl.

(Kollektkontot är Nordea IBAN FI33 1572 3000 5005 04. Referens: Flyktingkrisen/församlingens namn)

Insamling av kläder och andra förnödenheter pågår redan. Det lönar sig inte att donera saker i förväg utan bara vartefter det kommer fram vad det finns behov av. Församlingarna kan erbjuda förläggningarna samarbete till exempel genom att skaffa fram frivilliga som kan sortera donerade varor.

Ev.-luth. kyrkan har uppdaterat sin beredskapsplan 2013–2014. I planen konstateras att församlingens utrymme kan användas för inkvartering av invandrare i situationer av omfattande invandring. Lägergårdar är särskilt lämpade för tillfällig inkvartering. Dessutom har församlingarna utrymmen som lämpar sig för nödbostäder, såsom församlingshem, där inkvartering erbjuds i form av madrassboende.

Anskaffningen av nya inkvarteringsutrymmen koordineras för tillfället av migrationsverket (Migri). Finlands Röda Kors har karlagt församlingarnas inkvarteringsmöjligheter. I första hand har man sökt platser med rum för minst 150 personer, men för tillfället söker man också mindre utrymmen. Enligt Röda Korsets bedömning är församlingarnas lägergårdar väl lämpade för mottagning. Utrymmen kan erbjudas via Migris överinspektör Visa Knape visa.knape@migri.fi

KYRKOSTYRELSEN

Jukka Keskitalo, kanslichef

Kari Kopperi, tf. ecklesiastikrådRespons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga